תנאי שימוש

כללי

מסמך זה עניינו בשירותים, בתכנים ובפעולות המוצעים לך, המשתמש ("אתה" או "המשתמש") באתר  foxer.co.il הנמצא בבעלות פוקסר בע"מ ו/או מופעל על ידה או מי מטעמה ("פוקסר" או "אנחנו" ו -"האתר").

השירותים הניתנים לך במסגרת האתר, מוצעים לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינוי את כל התנאים הכלולים במסמך זה.

עצם השימוש שלך באתר מהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה, אשר מהווים את ההסכם בינך לבין פוקסר בכל הקשור לשימוש באתר.

תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים.

פוקסר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה או כל חלק מהם מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור.  

האתר נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר, אלא אם צוין או הוסכם אחרת במפורש.

מדיניות פרטיות

בהסכמתך לתנאי שימוש אלה אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של פוקסר בקשר עם האתר והתוכן המצוי באתר, שהיא מקובלת עליך וכי אתה מסכים לכל האמור בה. מדיניות הפרטיות מצורפת כנספח לתנאי שימוש אלה ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.

זכויות קניין רוחני ובעלות

כל זכויות הקניין הרוחני וכל זכות קניינית אחרת באתר ובכל המידע, התכנים והחומרים הכלולים באתר, לרבות אך לא רק טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, תכנים אודיו-ויזואליים מכל מין וסוג, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות הנם בבעלות פוקסר או מי מספקיה באופן בלעדי, והם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, בהתאם להוראות כל דין.

תנאי שימוש אלו מעניקים לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר בהתאם למפורט בהם בלבד, אשר מותנית בהתחייבותך כי לא תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה, ובפרט בפעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני.  

אתה מקבל בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, שאינו ניתן להעברה, לצפות בתכנים שבאתר באופן מקוון באמצעות מחשב בודד שבבעלותך או בשליטך. התכנים מיועדים לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש, ובכלל זאת אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מפוקסר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שזו תינתן).

 

 שימוש לא חוקי ואסור

חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, אינך רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי פוקסר.

השירותים המובאים באתר נועדו אך ורק לצפייה של המשתמש. כל שימוש אחר או הפצה מחדש של השירותים או התכנים הינה אסורה בהחלט. אין ליצור לקטים, אוספים או מאגרים שיכילו תכנים מהאתר או שיפרו את הזכויות באתר או בתכנים הכלולים בו.

תכני האתר

אתר זה מעמיד לרשות מבקריו, מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים, בנוגע למוצרים ולנותני שירותים שונים ("התכנים"). בכפוף לתנאי השימוש, תוכלו לבצע חיפוש של מוצרים שונים, לגלוש באתרי בתי העסק ונותני השירותים המציעים את המוצרים באתר ("האתרים המקושרים"), לפרסם ביקורות, מודעות בלוח המודעות, המלצות וחוות דעת, ולהשתמש במגוון שירותי האתר השונים ("השירותים"). השימוש שלך באתר, הסתמכותך ו/או אי הסתמכותך על מידע ותוכן הכלול בו נעשית לפי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד.

ידוע לך כי עבור  הקישור לאתרים המקושרים ו/או חלק מהם, פוקסר עשויה לקבל תשורה בגין אותו קישור (Affiliate). על אף האמור, לא תוטל על המשתמש כל חובה ו/או אחריות בגין השימוש ו/או הפעלת הקישור.

התכנים המפורסמים באתר, מקורם הן במשתמשי האתר והן באתרים המקושרים, לפוקסר לא תהא כל אחריות כלפיך או כלפי מי ממשתמשי האתר כי התוכן ו/או מידע המסופק באתר זה נכון, מדויק, שלם, שימושי, מועיל, אמין, אינו מטעה, מתאים למטרה מסוימת, מבטיח הצלחה מכל סוג, או מתאים לדרישות או צרכים מסוימים שלך. לא אנחנו ולא מי מהמחברים נותנים איזה מצג או התחייבות לגבי התוצאות שניתן לקבל מהשימוש באתר זה.

באתר קיימים גם מאמרים ומדריכי קנייה הנכתבים על ידי אנשי מקצוע ו/או משתמשי האתר, אשר מאפשרים לגולשים לקבל מידע בנושאים מגוונים ("מאמרים"). עם זאת, המידע המופיע במאמרים הינו בגדר המלצה בלבד והסתמכותך עליו או על חלקים ממנו הינה באחריותך האישית בלבד, ופוקסר לא תישא בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מכך.

יודגש כי האתר איננו משמש כאתר מכירות וכי פוקסר לא תיחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמשי האתר.

לוח המודעות

אתר זה מעמיד לרשות מבקריו לוח מודעות המאפשר פרסום מודעות בחינם, כפוף לתנאי השימוש באתר אשר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של פוקסר.

פוקסר רשאית להסיר/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, במידה ותמצא, כי מודעה זו מפורסמת ו/או מוצגת שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתנאי השימוש, ו/או מפרה זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי המודעה הנ"ל מפרה את זכויותיו ו/או מפרה דין אחר. 

פוקסר שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים ותנאי שימוש של האתר ו/או שעשויים להיות פוגעניים ו/או בלתי חוקיים ו/או שאסור לפרסום/למכירה על פי חוקי מדינת ישראל.  
 

כל אדם רשאי לפרסם מודעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה לאורך תקופת הפרסום. 

במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פוקסר, פוקסר שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך, במהלך פרסום המודעה ובמהלך חיי המודעה באתר, ולבקש כל מסמך ו/או אסמכתא  לאימות הפרטים המופיעים במודעה. פוקסר רשאית לתעד במערכותיה את קבלת המסמכים אך מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במסמכים אלו פרט להליך אימות הנתונים כאמור ולא להעביר לצד שלישי כלשהו, למעט לפי החלטה שיפוטית.

הנך מתחייב שלא להכניס למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה.

מובהר בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמת פרסום לגולשים/משתמשים ופוקסר אינה אחראית על תוכן המודעות המתפרסמות במסגרתו. אין לפרסם באתר מודעות למכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. פוקסר לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מודעה כאמור או היענות לה. פוקסר אף שומרת על זכותה לפנות במקרה הצורך, לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם

פוקסר שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי פוקסר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של פוקסר דבר ההפרה.

אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את פוקסר לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית פוקסר לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד פוקסר בהקשר זה.

המפרסם מתחייב לשפות את פוקסר בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום תוכן המודעות שפורסמו ע"י המפרסם, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין.

יתר הוראות תנאי השימוש באתר יחולו בהתאמה.

הצגת מחירים

באתר מוצגים מחיריהם של מוצרים ושירותים שונים, כפי שהתקבלו מבתי העסק, משתמשי האתר, נותני השירותים ו/או המפרסמים השונים וכן ממקורות שונים, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של פוקסר ("הצגת מחירים"), ככל שמדובר באתרים המקושרים,  בעת בחירה במוצר כלשהו, תועבר ישירות לאתר האינטרנט של בית העסק אשר הציע את המוצר הנבחר. ביצוע רכישה יבוצע ישירות באתר האינטרנט של בית העסק בו בחרת, ולפי תנאי השימוש בית העסק כאמור.

המחירים המוצגים בלוח המודעות הינם מחירים שנקבעו על ידי מפרסם המודעה, וביצוע הרכישה תבוצע ישירות בינך לבין מפרסם המודעה.

מובהר כי פוקסר לא תהא צד, ישיר או עקיף, לעסקאות הרכישה כאמור.

השימוש בשירות הצגת מחירים הינו בהתאם לתנאי השימוש ובאחריות הגולש בלבד.

פוקסר אינה מתחייבת לכך שהמחירים משקפים בהכרח את מחיר המוצר כפי שיימכר בפועל על ידי בית העסק ו/או נותן שירותים, וייתכנו שירותים ומוצרים אשר יימכרו במחירים נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר. המחירים המופיעים בשירות הצגת המחירים הינם המחירים אשר נמסרו לפוקסר על ידי בית העסק או נותן השירות ולפוקסר אין כל אחריות למחירים כאמור ולכל שימוש שיעשה בהם על ידך.

פוקסר לא תהא אחראית לפערים, לאי-דיוקים ו/או לטעויות אשר יהיו בין המחירים המופיעים בהצגת המחירים לבין המחיר אשר נגבה בפועל על ידי בית העסק ו/או נותן השירות ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שייגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המוצג במחירים.

מידע ונתונים בקשר למוצרי ומחירי בתי העסק ו/או נותני השירותים ו/או מפרסמים בלוח המודעות ו/או המפרסמים השונים וכן ממקורות שונים הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים ואין לפוקסר כל שליטה עליהם ו/או אחריות לתוכנם, לנכונותם או למהימנותם, לרבות לפרטים על אודות הצד השלישי, מהות ו/או איכות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידו, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים ו/או השירותים, מפרטים, מחירים, מצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או שמופץ על ידי צד שלישי.

העלאת תוכן לאתר

"תוכן" או "תכנים": מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי.

פוקסר עשויה לאפשר למשתמשי האתר להעלות תכנים לאתר באמצעות פורומים, פרסום מודעה, צ'אטים, תגובות לכתבות, מאמרים, מדריכים ושירותים נוספים המאפשרים להזין לאתר תכנים על ידי המשתמשים. העלאת תוכן לאתר, לרבות השימוש בפורומים, בצ'אטים, העלאת קבצים וכתיבת תגובות, ככל שאפשרות זו קיימת, כפופה לכללים הבאים:

 1. עצם העלאת תוכן על ידך לאתר מהווה התחייבות והצהרה מצדך על כך שהתוכן אותו העלית עומד בכל התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלו ובהוראות כל דין, זה וכי התוכן שהועלה על ידך אינו סודי או חסוי ואין בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים ובכלל כך אך מבלי למעט, פגיעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 וחוק איסור לשון הרע תשכ"ה 1965. מידע שתפרסם באתר יהיה חשוף לעיני כל דורש ואנו ממליצים לך לנקוט בסבירות ובזהירות במסירת פרטים אישיים באתר.

 2. הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

 3. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 1, באחריותך להקפיד על כך שהתכנים שאתה מפרסם אינם בניגוד להוראות הדין. לשם ההמחשה, ומבלי למעט, אתה מסכים שלא לפרסם באתר, בין היתר, את התכנים הבאים: תכנים שקריים, מטעים או מסולפים; תכנים המפרים זכויות צדדים שלישיים בכלל, וזכויות קניין רוחני בפרט; תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב; השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים אחרים, לרבות פגיעה בפרטיות; דברי תועבה; פרסום של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או לא חוקיים; פרסום כל חומר או מידע אשר מעודדים אפליה, שנאה או אלימות, כנגד אדם אחד או קבוצה אחת, על בסיס גזע, דת, מין, נטייה מינית, עדה, או אומה; תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית; פרטים אישיים של משתמשים אחרים; תכנים שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין וכן תכנים המהווים הפרת חוקים או תקנות כלשהם; תכנים העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר; תכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר, לרבות קבצים המכילים וירוסים וכיו"ב, ולרבות כל חומר מחשב העלול לשמש לביצוע עבירות מחשב (כמוגדר בחוק המחשבים, התשנ"א – 1995); תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר בפרט, ומשתמשי האינטרנט בכלל.

 4. אלא אם צוין אחרת במפורש ולמעט פרסום בלוח המודעות בהתאם לתנאי שימוש אלו, אינך רשאי להעלות לאתר תוכן שיש בו, או בחלקו, באופן גלוי או סמוי, פרסום, יחסי ציבור או הצעה למכור או לקנות מוצרים או שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין (למשל על דרך של הכנסת קישור לתכנים אלו).

 5. פוקסר איננה ולא תהיה אחראית לתגובות באתר באופן כללי ובכלל כך לתגובות שתקבל בעקבות תכנים שתעלה לאתר ולא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שפורסמו על-ידך.

 6. מסירת תכנים על ידך לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יישמרו על ידי פוקסר, יתפרסמו באתר או יוסיפו להתפרסם בו. 

 7. פוקסר אינה מחויבת לפקח על העלאת תוכן לאתר, אך גם אם תעשה זאת, היא לא תישא באחריות לתכנים המועלים לאתר, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או מהשימוש בהם. אחריות זו מוטלת על המשתמש שמסרם לפרסום בלבד. יחד עם זאת, פוקסר שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תוכן שתעלה לאתר, לחסום את יכולתך להשתמש באתר או למנוע ממך מלכתחילה לפרסם תוכן באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה ופעלת בניגוד לכללים אלה או מכל טעם אחר שהוא. אין באמור כדי להטיל על פוקסר אחריות כלשהי בקשר עם התכנים אשר הוסרו על ידה מהאתר.   

 8. פוקסר אינה אחראית לתכנים הנמצאים באתר, לתוכנם, מהימנותם, אמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר. כמו כן, פוקסר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מפרסום או שימוש בתוכן שהועלה לאתר, או כתוצאה מכך שהתוכן שהעלית לאתר הוסר או נערך, או כתוצאה מכך שמלכתחילה נמנעה ממך האפשרות להעלות תוכן לאתר.

 9. אתה  מתחייב לשפות את פוקסר בגין כל טענה לנזק, תביעה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתוכן שהועלה על ידיך לאתר ו/או הודעות שנשלחו על ידך במסגרתו.

 10. במסירת ו/או בהעלאת תכנים לפרסום באתר, אתה נותן לפוקסר ולמי מטעמה רישיון חינם, בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן, להשתמש בתוכן בכל דרך שתמצא פוקסר לנכון, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לפרסם, לשדר, להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לשנות, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות ולהשתמש בתכנים בכל דרך נוספת, בכל מדיה ו/או טכנולוגיה ואמצעי, בכל מקום בעולם, וכן את הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש כאמור בתכנים לכל צד שלישי, בכל אמצעי ואופן, ובכלל זה גם במקרה שפוקסר או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שיעשה בתכני המשתמשים כאמור.

 11. לא תשולם לך כל תמורה, פיצוי או תמלוגים עבור השימוש בתוכן שהועלה לאתר.

קישורים באתר וקישורים אל האתר

האתר מכיל קישורים (hyperlink) אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים באתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. פוקסר אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת פוקסר, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר. הביקור באתרים אלו הוא על אחריותך בלבד.

פוקסר רשאית לשנות, להוסיף, להסיר קישורים ולהימנע מהוספת קישורים חדשים מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט.  

המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, פוקסר אינה אחראית בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו.

פרסומים של צדדים שלישיים

האתר עשוי להכיל פרסומות של מפרסמים שונים. אתה מבין ומסכים שפוקסר איננה תומכת במוצרים ו/או שירותים המקודמים על ידי פרסומות אלה, ואין לה כל אחריות לתוכן, מוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי פרסומות כאלה. כל התקשרות עסקית או אחרת בינך ובין כל מפרסם צד ג' או כל צד ג' שמוצרים או שירותים שלו מקודמים על ידי פרסומות כאלה, היא על אחריות ועל חשבונך.

פיקוח, העברת מידע, אבטחת מידע והפסקת שימוש

לפוקסר אין כל מחויבות לפקח על האתר, על קהל המשתמשים שלו ועל התוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים בו ובכלל כך תגובות לכתבות או פרסומים ותכנים שונים, והיא אינה עושה זאת. עם זאת, פוקסר שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומר המתפרסם ולהסיר כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של פוקסר בקשר לפיקוח על תכנים המועלים לאתר.

פוקסר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, להשעות או לחסום את הגישה שלך לאתר ו/או לכל חלק ממנו או שירות המוצע במסגרתו, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרים של הפרת תנאי השימוש באתר, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר, או פגיעה בזכויות קניין רוחני של פוקסר או של צד אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד פוקסר במקרה שכזה.

פוקסר אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט למטרות הגנה על הרשת שלה. לכן, באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (נגד וירוסים, חדירה למחשב, וכו'). כל שימוש תעשה במידע או בשירותים חיצוניים לאתר, הוא באחריותך בלבד.

אחריות והגבלת אחריות

פוקסר אינה מציגה מצג כלשהו ו/או לוקחת אחריות כלשהי ישירות ו/או באופן משתמע, לרבות לגבי התאמה, אמינות, זמניות, דייקנות, היעדר הפרה של צדדים שלישיים, היעדר תקלות באתר, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים דיוק התכנים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא, ו/או נכונותם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא.

התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש "כפי שהם" (as is) ו"ככל שיהיו זמינים" ( “as available"). לא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פוקסר בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיתעוררו (אם בכלל) בעקבות פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

פוקסר לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת חוות דעת, המלצות, קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים וכיו"ב. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד או הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן, פוקסר אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי פוקסר ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.

כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי, לרבות האתרים המקושרים, אינה כוללת את פוקסר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. פוקסר אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו פוקסר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. פוקסר איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. פוקסר רשאית לסלק מהאתר קישורים קיימים, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

פוקסר אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, פוגעים, מגונים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.

פוקסר איננה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלי הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל פוקסר או מי מספקיה, וכן שהמוצרים והשירותים המוצעים באתר יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. פוקסר לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף שייגרמו לכך או לרכושך עקב כך.  בשום מקרה, ובמידה המקסימאלית המותרת בחוק, פוקסר לא תהיה אחראית, חוזית, נזיקית או מכוח עילה אחרת כלשהי, לנזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהו, ישיר או עקיף, תוצאתי, מסתבר, כספי או אחר, לרבות אך לא רק, הפסד ישיר, אובדן רווחים, אובדן עסקים, אובדן הזדמנות, אובדן נתונים, נזק שנגרם למחשב שלך, תוכנת מחשב, מערכות ותוכניות ועליה נתונים או כל נזק עקיף, תוצאתי ו/או אחר בין אם בחוזה ובין אם בכל עוולה שהיא, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר ו/או בקשר אליו ו/או בקשר עם חוסר יכולת להשתמש באתר, ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם הסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר, גם אם פוקסר או מי מספקיה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאמור. בכל מקרה, אתה מבין ומסכים כי כל תביעה נגד פוקסר או כל מחבר תהיה מוגבלת לסכום ששילמת, אם בכלל, לשימוש בתוכן זמין באתר זה, ככל ששילמת.

"פוקסר" לעניין סעיף זה, משמע לרבות, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, ספקיה, חברות קשורות, וכל מי מטעמה.

שינויים באתר והפסקת שירות

פוקסר וספקיה עשויים לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר, בתכנים ובשירותים המוצעים בו, לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים ולשנות כל היבט אחר הכרוך באתר בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי של פוקסר. לא תהיה לך טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פוקסר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

פוקסר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר על ערוציו ותכניו, את עיצובו, המראה שלו ואת היקף וזמינות התכנים ושירותים שניתנים בו.

 

שיפוי

במידה ותפר את תנאי השימוש של האתר, תהיה פוקסר זכאית לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

הנך מתחייב לשפות את פוקסר, בעלי מניותיה, עובדיה, מנהליה, חברות בנות,  וכל מי מטעמה, בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבד רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט) עקב הפרה שלך תנאי שימוש אלה.

פוקסר שומרת לעצמה את הזכות לנהל את ההגנה בכל תביעה כאמור בגינה תהיה פוקסר זכאית לשיפוי ממך, ובמקרה כאמור אתה תשתף פעולה עם פוקסר כפי שתתבקש על ידה באופן סביר.

 דין וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלו ושימושך באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת או פעולה הקשורה לתנאי השימוש או נוגעת להם. כל תביעה או דרישה ו/או בקשה הנובעת ו/או קשורה  לשימוש או אי היכולת לעשות שימוש באתר ו/או כל תוכן או במידע המצוי בו תוגש על ידך תוך ששה (6) חודשים מיום התגבשות עילתה, שכן אחרת היא תתיישן ולא יהיה באפשרותך להגישה עוד.

כללי

ככל שייקבע כי תנאי מתנאי שימוש זה הנו בלתי אכיף ו/או בלתי חוקי, מכל סיבה שהיא, אזי התנאי האמור יבוטל ושאר תנאי השימוש ימשיכו לחול ולהיות בתוקף. ויתור של פוקסר על אכיפת הוראה או הוראות מסוימות בתנאי שימוש אלו, לא יתפרש כוויתור במקרים אחרים ולא ישפיע על תקפותן של שאר ההוראות במסמך זה או על כל זכות של פוקסר לפי תנאי השימוש.

x