מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

פוקסר בע"מ ("פוקסר") מכבדת את פרטיותך והיא מחויבת לשמירה עליה כמתחייב מהוראות כל דין.

מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת להלן הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי פוקסר ביחס לפרטיות לקוחותיה, וכיצד היא משתמש/ת במידע הנמסר לה מהמשתמשים או הנאסף על-ידה כחלק ממתן השירותים במסגרת האתר. 

 "מידע אישי" - מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר שתמסור לפוקסר ו/או פוקסר אוספת עליך בעת השימוש בשירותים באמצעות האתר או בכל דרך אחרת.

מסירת מידע ואיסוף המידע

במקרים מסוימים, ייתכן והשימוש באתר ו/או קבלת שירות אחר המוצע באמצעות האתר (ככל שמוצע), יחייב הליך רישום קצר, במסגרתו תתבקש למסור מידע אישי; מסירת המידע אינה חובה, אולם אם לא תמסור אותו לא תוכל לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר .

במסגרת ההרשמה לאתר מתאפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לחברה לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק (" חשבון הפייסבוק"). עם זאת, כדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר פוקסר, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק. אישור הקישור  בין חשבון הפייסבוק לאתר פוקסר מהווה הסכמתך לפרסום שמך ותמונת הפרופיל המופיעה בחשבון הפייסבוק שלך במסגרת האתר, לרבות, אך לא רק, לצד תגובותייך ו/או חוות דעתך.

 בנוסף למידע אישי שיימסר על ידך לפוקסר, פוקסר עשויה לאסוף מידע אודות הרגלי השימוש שלך באתר, כגון זהות הדפים אותם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם, תכנים בהם צפית וכיו"ב. לרוב, מדובר במידע סטטיסטי באופיו, שאינו מזהה אותך באופן אישי בשם, כתובת או מספר טלפון.

ככל שהדבר נדרש לפי דין, המידע האישי שמסרת לפוקסר, ככל שמסרת, ישמר במאגר המידע של פוקסר (להלן: "מאגר המידע").

בעת מסירת המידע האישי לפוקסר, הנך מתחייב כי הפרטים שמסרת הנם פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. לידיעתך, במהלך פנייה אל מוקד השירות של פוקסר, יתכן כי שיחתך עם מוקד השירות תוקלט לטובת בקרה ושיפור השירות.

מטרות איסוף ושימוש במידע

ידוע לך ואתה מסכים, כי פוקסר תשתמש במידע האישי לכל מטרה שהיא בהתאם להוראות כל דין. כך למשל, רשאית פוקסר לעשות שימוש במידע האישי לצורך אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים והשירותים באתר כך שיתאימו לצרכי הגולשים באתר, לצורר שיפור חווית המשתמש שלך, הענקת שירותי תמיכה טכנית וכן גם לצורך אימות לצורך מתן שירותי התמיכה, ניתוח הרגלי השימוש באתר, ויצירת מידע סטטיסטי. כמו כן, פוקסר רשאית לעשות שימוש במידע האישי בכפוף לדין של מנת לשלוח אליך מדי פעם דיוור ישיר ו/או ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על מבצעים שונים, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, (מטעם פוקסר ו/או צדדים שלישיים) שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין ("דברי פרסומת").

שימושך באתר והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת הנך רשאי לבקש לחדול מלקבל דברי פרסומת כאמור.

מסירת מידע לצד שלישי

ככלל, פוקסר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

  1. אם פוקסר ביקשה את רשותך, ואת/ה נתת את הסכמתך המפורשת לכך;
  2. אם מסירת המידע האישי הינה במסגרת שיתופי פעולה בין פוקסר לבין צדדים שלישיים במסגרת האתר, כאשר המידע האישי דרוש לאותו צד שלישי לשם אספקת השירותים לך, במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ו/או תפעול האתר. בחלק מהמקרים, יהיה עליך להסכים לתנאי הפרטיות המוחלים על ידי הצד השלישי על מנת ליהנות מן השירותים;
  3. לתאגידים הקשורים לפוקסר, לרבות חברות בנות, חברות אחיות, חברות אם – בכפוף להוראות הדין;
  4. כדי לזהות, למנוע או לטפל בבעיות אבטחה או בעיות טכניות וכן במצבים שבהם נעשה שימוש באתר על ידי מי שנחזה כי אינו מורשה להשתמש בשירותים וזאת כדי למנוע הונאות והתחזות.
  5. על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה לפוקסר למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או הרשות האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;
  6. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין פוקסר שתחייב את חשיפת פרטיך;
  7. אם תבצע/י באתר ו/או באמצעותה ו/או באמצעות האתר פעולות אשר לדעת פוקסר עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש באתר;
  8. אם פוקסר תמכור את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולה או חלקה, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה - וכן במקרה שפוקסר תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

באתר עשוי להתבצע שימוש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies),  ו-Flash (או טכנולוגיות דומות), המאחסנת מידע מסוים במחשב הנייח ו/או הנייד של המשתמש, מאפשרת לפוקסר לצורך איסוף מידע על הרגלי השימוש שלך באתר (כגון, הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם וכיו"ב) על מנת להתאימו לצרכיך, להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, לשפר את חווית השימוש של המשתמש/ת בשירותי פוקסר באתר, להתאים את חוויית המשתמש להעדפותיך (כגון כניסה לדפים המחייבים רישום, הצגת פרסומות מותאמות אישית) וכן לצורכי אבטחת מידע. העוגיות יסייעו לפוקסר לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות האתר והמשתמש אליו.

עוגיות הן קבצי טקסט, השומרות את כתובת ה-IP של המחשב ממנו אתה עושה שימוש באתר. חלק מהעוגיות פוקע בעת שתסגור את דפדפן המחשב שלך וחלק אחר נשמר בכונן הקשיח של מחשבך. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממחשבו של המשתמש/ת, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם תמחק את העוגיות או לא תאפשר את אחסונן, או אם תשנה את המאפיינים של Flash, ייתכן ולא תוכל להשתמש בחלק  מהשירותים באתר.

זכות עיון במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 כל אדם רשאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע וכן רשאי אותו אדם לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו, בדרך ובאופן שנקבעו בתקנות.

לפני שנתיר לך לעיין ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע האישי אשר נצבר עליך, עלינו לאמת את זהותך, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אימות הזהות עשוי לכלול, בין היתר, שאלות על כתובת הדואר האלקטרוני שלך, קוד אימות שישלח למספר הטלפון שלך ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שלך (להלן: "הליך הזיהוי"). לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר ובהתאם לדין. אם מצאת כי המידע הינו שגוי או שאינו מעודכן, הינך רשאי/ת לפנות לפוקסר על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע ו/או אם ברצונך למחוק את המידע האישי אודותיך ממאגר המידע של פוקסר.

לתשומת לבך כי מחיקת המידע כאמור עלולה למנוע מפוקסר לספק לך את השירותים באתר, כולם או חלקם.

פוקסר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זאת או כל חלק מהן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי מדיניות פרטיות זאת, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור.

x